بلندترین بادگیر جهان در باغ دولت آباد یزد

dolat-abad-garden3 6