شهر باستانی گور شهر باستانی گور اولین شهر در ایران بود که به صورت گردو توسط اردشیر بابکان ساخته شد. و در ۶ کیلومتر فیروز آباد در استان فارس قرار دارد.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این شهر باستانی بیشتر…