بازدید از موزه ملک به صورت مجازی امکان پذیر شد مدتی است که به دلیل شیوع ویروس کرونا در خانه های خود پناه گرفته ایم به امید آن که این ویروس به زودی در دنیا ریشه کن شود و بتوانیم فعالیت های خود از جمله…