برجهای دوقلوی مالزی

برج های دو قلو پتروناس
جهانگردی

برج های دو قلو پتروناس مالزی


برج های دو قلو پتروناس  بلند ترین برج های دو قلو در جهان وقتی نام کشور مالزی به گوشمان میخورد ناخودآگاه ذهنمان به سمت برج های دو…