آرامگاه بوذرجمهر قاینی آرامگاه بوذرجمهر قاینی ، یکی از بزرگان  منطقه قائنات در استان خراسان جنوبی است .در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا آرامگاه در قائنات بیشتر آشنا شوید. قائن؛ آرامگاه بوذر جمهر قائنی قائن یکی از شهر در استان خراسان…