دروازه جهنم دروازه جهنم ، یک مکان خالق العاده در ترکمنستان که به دروازه جهنم معروف است و تکه از جهنم به حساب می اید.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این  قسمت از جهنم بیشتر آشنا شوید. در دنیا ما…