مکان های دیدنی سلفچگان سلفچگان یکی از شهرستان های استان قم می باشد که در سال ۱۳۸۷ از بخش به شهر تبدیل شد . این شهرستان به دلیل عبور خط آهن جنوب – شمال – شرق و تهران از میان خود و همچنین وجود آزاد…