شهر باستانی بیشاپور شهر باستانی بیشاپور که در شهرستان کازرون استان فارس قرار گرفته، در زمان ساسانیان ساخته شده است.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این شهر باستانی در شیراز بیشتر آشنا شوید. شهر بیشاپور با وسعت دوهزار از معرف…