امامزاده حسین بن موسی بن کاظم امامزاده حسین بن موسی بن کاظم ، فرزند موسی کاظم از برادران امام علی بن موسی الرضا است.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این آرامگاه در طبس بیشتر آشنا شوید. معرفی آرامگاه این آرامگاه…