در تور استانبول پایتخت فرهنگی ترکیه را کاوش کنید. می توانید از میراث ورزشی و تاریخی در این قسمت از جهان عبور کند.فقط چند شهر بر روی زمین وجود دارد که در دو قاره قرار دارند و آنها عمدتا در آستانه اروپا و آسیا هستند….