غذاهای ایرانی در این مقاله از مجله گردشگری هم اقلیم به کلیات غذاهای ایرانی خواهیم پرداخت واینکه ایرانیان از چه نوع غذاهایی بیشتر استقبال می کنند.