باغ اکبریه باغ اکبریه ،باغی در استان خراسان جنوبی در شهر بیرجند است در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این باغ در بیرجند بیشتر آشنا شوید. در این باغ باعث بقا بستر طبیعی شده استو عبور جویی آب با دیوار…