منطقه کمر آنتالیا در این بخش از وب سایت مجله گردشگری هم اقلیم شما را با منطقه کمر آنتالیا آشنا خواهیم کرد. برای آشنایی با این منطقه بکر و سرسبز در آنتالیا برای سفر در ادامه با ما همراه باشید. آنتالیا که به عنوان مرکز گردشگری و…