روش های پایدارسازی گود با توجه به قیمت بالای زمین، نیاز به تأمین پارکینگ و … نیاز به پایدارسازی گودها روز به روز بیشتر می گردد. روش­های پایدارسازی گودها به طور کلی به صورت زیر می باشند که در ادامه شرح داده می شوند: ۱)…