اسکله صیادی رﻣﻴﻦ اسکله صیادی رﻣﻴﻦ در روستای رمین، در بخش مرکزی چابهار قرار دارد. چندین اسکله در شهرستان چابهار وجود دارد که اسکله های صیادی تیس و رمین در قیاس با سایر اسکله ها جذاب تر می باشند. در ادامه همراه وب سایت گردشگری…