نبرد ملت ها نبرد ملت ها در شهر لابپزیگ، شهر ساکسونی در آلمان درسال ۱۸۱۳ بین روسیه، پروس، اتریش، سوئد که به رهبری امپراتور تزار و شوارتزنبرگ و در ارتش فرانسه با رهبری ناپلئون بناپارات  تشکیل شد.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید…