نقش شاپور نقش شاپور نقش برجسته‌ای که دوره ساسانی است برمیگردد.و پیروزی شاپور یکم بر والرین امپراتور روم را به تصویر می‌کشد. در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این نقش برجسته در استان فارس بیشتر آشنا شوید. تاریخچه  شاپور یکم…