حرمِ امام رضا حرمِ امام رضا  مدفن علی بن موسی الرضا امام هشتم شیعیان که فرزندامام هفتم ما سیعیان یعنی  موسی بن کاظم است. در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با حرم امام هشتم در مشهد بیشتر آشنا شوید. بارگاه منور…