با توقف تورهای اروپایی و خارجی و بسته شدن مرزها اولین و بزرگترین صنعتی که ضربه خورد شرکت ها هواپیمایی و به طور کلی دنیای گردشگری بود. کووید ۱۹ تاثیر عمده ای در فعالیت و درآمد شرکت های هواپیمایی در سطح جهانی داشته است و…