آینده گردشگری: روال سفر برای سال ۲۰۲۱ و بعد از آن در این مقاله از سری مقاله های مجله گردشگری هم اقلیم به موضوع آینده گردشگری بعد از کرونا ویروس خواهیم پرداخت