قبرستان جن قبرستان جن همانند نامش مکانی ترسناک است. مردم تیس در چابهار اینجا را مکان دفن اجنه می‌دانند، ولی با این وجود قبرستان خود اهالی نیز در همسایگی همین محل قرار دارد.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این مکان…