کویر ریگ جن افسانه ها و شایعات زیادی در این مورد این منطقه وجود دارد که برخی بر پایه خرافات هستند و برخی علمی. در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با کویر ریگ جن بیشتر آشنا شوید. کویر ریگ جن در جنوب…