قنات قصبه گناباد قنات قصبه گناباد ،اسرار آمیز ترین شاهکار آبی ایران است که داستانهای زیادی درباره آن می گویند در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با اسرار آمیز ترین شاهکار آبی ایران بیشتر آشنا شوید. قنات قصبه گناباد که در…