آرامگاه بابا کوهی آرامگاه بابا کوهی از دیدنی های شیراز در استان فارس  است و در دامنه کوهی از رشته کوه‌های شمالی قرار گرفته است. قدمت این آرامگاه به دوره آل بویه برمیگردد. در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این…