حمل بار به ترکیه از دیر باز یکی از مهم ترین خدمات شرکت هایی بوده که در زمینه باربری بین المللی فعالیت داشته اند. کشور ترکیه به دلیل همسایگی با ایران، داشتن فرهنگ مشترک و اقتصاد رو به پیشرقت مورد توجه تجار برای واردات و صادرات،…