پارک جنگلی کرمانشاه کرمانشاه یکی از بزرگترین شهرهای غرب ایران است که همیشه و در همه دوران ها در تاریخ ایران از اهمیت زیادی برخوردار بوده و هست.به همین دلیل است که وقتی نام طاق بستان به گوش می خورد اولین تصویری که در ذهن…