بازار خودرو در ایران سال‌های  زیادی است که اوضاع به سامانی نداشته و هیچ کس برای بهبود آن تلاش نمی‌کند. هرچند در سال‌های اخیر دولت با اختصاص نهادهایی برای نظارت بر این بازار و سر و سامان دادن به آن در نظر گرفته است، اما…