بوشهر، در ناحیه جنوبی ایران و در حاشیه خلیج فارس قرار دارد. این استان از جهات گوناگونی اهمیت زیادی دارد. از اساسی‌ترین اتفاقی که در بوشهر رخ می‌دهد صادرات و واردات دریایی، صیادی، وجود ذخایر نفت و گاز و کشاورزی است و همچنین محل قرارگرفتن…