آرامگاه تورانشاه آرامگاه تورانشاه ، در استان خرسان جنوبی و در شهر سرایان قرار دارد این شهر از شهرهای کهن ایران به شمار می رود،در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این شاهکار در شهر کهن ایران بیشتر آشنا شوید. سرایان،…