شهر تاریخی پترا شهر پترا یکی از عجایب هفتگانه دنیاست و درسال ۲۰۰۷ در میراث یونسکو ثبت جهانی شد . پترا شهری تاریخی در دل بیابان های کوهستانی اردن است . این شهر پایتخت حکومت باستانی نبطیان از عرب های شمال جزیره بوده است .در…