پارک ملی لینسویز ماراینسز پارک ملی لینسویز ماراینسز منطقه وسیع را شامل میشود که بر روی تپه سفیدپوش قرار گرفته و تالاب منطقه که فصلی هستند.در ژوئن پر آب می شود.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این پارک ملی بیشتر…