سالار د یونی سالار د یونی، در کشور بولیویی قرار دارد، در این کشور پدیده و عجایب شگفت انگیز در خود دارد.در این شهر ، بزرگترین صحرا نمکی در این کشور است. منطقه  سالار د یونی  تا چشم میببیند سفید است.در ادامه همراه وب سایت…