جاهای دیدنی آتن آتن پایتخت یونان، زادگاه تمدن غرب، کشور اساطیر، شهر سازه های باشکوه، شهر دموکراسی و فلسفه، شهر معبدهای خدایان، زادگاه سقراط و ارسطو و زادگاه دموکراسی و فلسفه است.آتن با شگفتی های فراوان و تاریخ ۳۰۰۰ ساله خود، سالانه تعداد زیادی از…