بندر قدیمی آنتالیا بندر قدیمی آنتالیا. این روزها یک مکان تفریحی و گردشگری زیبا شده که قرار است باهم بشناسیم.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این بندر قدیمی در آنتالیا بیشتر آشنا شوید. بندر آنتالیا کجاست؟ هر وقت صحبت از…