تحصیل در چین چگونه است؟ این سوالی است که در ذهن بسیاری از متقاضیان تحصیل در این کشور وجود دارد. در سال های اخیر دولت چین برای جذب دانشجویان بین المللی، سرمایه گذاری زیادی در بخش آموزش عالی این کشور انجام داده است. برای همین…