مکان های دیدنی سبزوار یکی از شهرهای بزرگ استان خراسان رضوی که در شمال شرقی ایران واقع شده است شهر تاریخی سبزوار می باشد. سبزوار به عنوان یکی از شهر های قهرمان پرور در رشته های مختلف علی الخصوص کشتی شناخته می شود. این شهر…