میدان نقش جهان ،نماد جهانی شهر اصفهان همه ما شهر اصفهان را با میدان نقش جهان می شناسیم و می دانیم که این شهر در دنیا نیز با این جاذبه گردشگری خود شناخته شده است.میدان نقش جهان مجموعه ای بسیار زیبا و تاریخی در اصفهان…