جاهای دیدنی خواف خواف که از شهرهای خراسان رضوی می باشد، در ناحیه ای کوهستانی قرار گرفته و در ۲۵۰ کیلومتری جنوب غربی مشهد واقع شده است. در این شهر اساتید موسیقی بزرگی زندگی می کنند و بنابراین می توان خواف را از مراکز مهم…