مرز ترکیه کی باز می شود ؟ ترکیه یکی از کشورهایی است که عبور و مرور ایرانی ها به آن بسیار زیاد بود و بسیاری از افراد ایرانی برای گردشگری،تجارت و یا کارهای اقامت خود به این کشور سفر می کردد اما همانطور که می…