وضعیت دریاچه ارومیه در بهترین حالت در ۱۰ سال گذشته وضعیت دریاچه ارومیه :: یکی از جدیترین مشکلات کشور در سال های اخیر کم شدن آب دریاچه ارومیه بود و یکی از بحران های کشور در رابطه با محیط زیست به حساب می آمد.اما خبر…