تلگراف خانه انگلیسی ها تلگراف خانه انگلیسی ها دارای ساختمان قدیمی ترین تلگرافخانه های ایران است که بنای آن به دست انگلیسی ها در اواخر دوران قاجار ساخته شد. در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این اداره پست قدیمی چابهار…