سفر رفتن در روزهای شیوع بیماری کرونا برای بسیاری از خانواده‌ها تبدیل به یک علامت سوال بزرگ شده است. حتما برایتان پیش آمده که در یک سفر دچار بیماری جزئی شوید ولی به دلیل نداشتن شناخت کافی از شهر مقصد، نتوانید به پزشک مراجعه کنید….