کشف کهکشانی خارج از منظومه شمسی که اکسیژن دارد! ما انسان ها در پی آرزوی دیرینه خود برای کشف فضایی فراتر از کهکشانمان هموراه دست به تحقیقاتی پیشرفته می زنیم.شرکت ها و کمپانی های بزرگی در دنیا مانند “ناسا” هستند که همیشه در حال تحقیق…