کوه وینیکانسا کوه های وینیکانسا در حدود ۵ سال پیش کشف شدند. در طول مسیر رسیدن به این کوه ها با پیاده روی های زیاد و ارتفاعات اذیت کننده ای مواجه خواهید شد. خطوط ضخیم رنگین کمانی که گویی در کوهستان نقاشی شده اند به…