تور های پاییزی سلام پروازلحظه آخراجاره خودرو در دبی

تنگ چوگان

تنگ چوگان از دیدنی های شهر کازرون در استان فارس است و در نزدیکی شهر بیشاپور قرار گرفته است.سنگ برجسته ها مربوط به پادشاهان ساسانی است.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این مکان بیشتر آشنا شوید.

این محل مکان بازی سنتی چوگان شاهان ساسانی بود و روستا تنگ چوگان را در این  مکان به وجود آورده است.

اجاره روزانه خانه در تهران

6 نقش برجسته که به شاپور اول بهرام اول و دوم مربوط است و یک مجسمه بزرگی از شاپور اول در غار به ارتفاع 6 متر قرار دارد.

و نقش برجسته های بیشتر از 30 م م وسعت داشت و 30 نفر در ان تراش خورده که مثل نقش برجسته صحنه شکار خسرو پرویز در طاق بستان کرمانشاه است.

این 6 نقش برجسته  فاصلع کمتر از 500 متر بیشاپور  که اگر از بیشاپور وارد این تنگ شوید 4 نقش برجسته دیگر که در شمال ودر جنوب در راست می توانید ببینید.

اولین نقش برجسته پیروزی شاپور اول بر روم

اولین نقش برجسته که میتوان به آن اشاره کرد درباره پیروزی شاپور اول بر امپراطوری روم است. شاپور اول در وسط نقش سوار بر اسب و در زیر پای اسب شاپور جناز گردیانوس قرارگرفته و دست های والریان به نشانه اسیر در دست شاپور قرار گرفته فیلب در جلو اسب به زانو در امده و خواهان آشتی استدر 5 ردیف در پشت سر شاپور افسران و نظامیان ایرانی سوار بر اسب و در 5 ردیف جلوشاپور افسران و عالی مرتبان رومی قرارداردندو در حال هدیه بردن برای شاپور هستند.115 پیکر در نقش برجسته به چشم میخورد.

تنگ چوگان

دومین نقش برجسته پیروزی بهرام بر اعراب

دومین نقش برمیگردد به پیروزی بهرام بر اعراب بیابانگرد در این نقش بهرام سوار بر اسب در طرف چپ نقش اعراب در حال راهنمایی به وسیله سرداران ایرانی برای هدیه اسب و شتر قابل دیدن است.

تنگ چوگان

سومین نقش برجسته دریافت حلقه شهریار از طریق بهرام اول از اهرومزدا

این نقش برجسته مراسم را نشان می دهد و از کامل ترین بهترین نقش برجسته های دوره ساسانیان است.در این نقش برجسته حتی چین و چروک ها یا حرکت لباس ها با دقت به نمایش گزاشته است.حتی رگ های پای اسب میتوان دید.

تنگ چوگان

چهارمین نقش برجسته پیروزی بهرام دوم بریاغیان

در این نقش برجسته پادشاه در وسط نقش بر روی تخت نشست از از روبه رو حک شده است و سربازان و سرداران در طرف راست به احترام او ایستاده اند و یاغیان و اسیران در طرف چپ توسط سربازان ساسانی به خدمت شاه آمده اند.

تنگ چوگان

پنجمین نقش برجسته پیروزی شاپور بر دولت روم 

این نقش برجسته در طرف راست تنگ قرار گرفته و در بین نقش های ششگانه سالم ترین این است.

تنگ چوگان

ششمین گرفتن حلقه شهریار توسط شاپور اول از اهورامزدا

این نقش در کنار جاده قرار گرفت و به ان صدمه وارد شد و بخش های بالا آن نابود شده است. سم اسب مظهر اهورمزداو اهریمن زیر پای اسب شاپور گردیانو امپراتور کشته شده فیلیپ برابر اسب شاه به زانو در امده و خواهان بخشش است.

تنگ چوگان

منگوله اسب بهرام به وسیله فرد در ماه 1390 به وسیله پتک خراب شد.

تنگ چوگان

تنگ چوگان

تنگ چوگان

آدرس تنگ چوگان

23 کیلومتری شهر کازرون، در مقابل شهر باستانی بیشابور
تنگ چوگان