خانه بلندترین مجسمه زن دنیا؛ ولگوگراد

interesting-knowledge-about-russia5 6