عکس دشت ارغوان از جاذبه های طبیعی مشهد

Arghawan-Valley 6