شهرهای گمشده جهان   شهرهای گمشده جهان که توسط باستان شناسان و یا مردم محلی پیدا شدند این شهر ها برای خود جهانی ناشناخته دارد که هر کدام بیانگر گذشتگان قبلی زمین هستند در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تابا این شهر باستانی…